Presidium of Basset Hound NCB

Elected at the conference on August 22, 2022

Nikolay Zakharov

President

+7 985 9988505 basset@bhound.ru

Elena Zagarova

Presidium member

+7 916 3129167 5858087@mail.ru

Veronika Zueva

Presidium member

+7 915 2119205 89152119205@mail.ru

Auditor of the Basset Hound NCB

Elected at the conference on August 22, 2022

Olga Umarova

Auditor

+7 968 ​​9196952 olanum@gmail.com